Zarys gramatyki

Genetycznie i typologicznie suahili należy do grupy języków bantu (liczącej w sumie ponad 500 języków), która rozciąga się na południe od równika. Naukowo błędne choć rozpowszechnione są opinie, że suahili jest językiem mieszanym czy wręcz dialektem-hybrydą języka arabskiego. Suahili jest rodzimym językiem afrykańskim a jedynie kontakty z Arabami, a następnie z Portugalczykami i Anglikami pozostawiły swój ślad w słownictwie. Równolegle – w Kongu (DRK), Burundi i Ruandzie suahili absorbuje zapożyczenia z języka francuskiego, a w północnym Mozambiku (gdzie współcześnie ma zasięg bardzo ograniczony) z języka portugalskiego.

Forma standardowa języka powstała na początku XX wieku w oparciu o zanzibarski dialekt unguja, w powszechnym użyciu pozostają jednak nadal inne odmiany dialektalne, wśród nich najbardziej znane amu z wyspy Lamu i mvita z Mombasy, jak również uproszczone odmiany używane w wielkomiejskich tyglach społecznych (np. w Nairobi czy w kongijskiej Katandze), na forach internetowych czy w krótkich wiadomościach tekstowych sms.

Ze względu na skrótowy charakter opracowania przedstawiamy tutaj zaledwie kilka charakterystycznych cech i przykładów z gramatyki języka. Po szersze informacje należy sięgnąć np. do opracowania Ohly, R., Kraska-Szlenk, I. i Z. Podobińska. 1998. Język suahili . Warszawa: Dialog. Ogólną cechą suahili, jak i innych języków bantu, jest to, że formy wyrazów zmieniają się najbardziej na początku, a nie jak w polszczyźnie na końcu słowa. Suahili charakteryzuje się występowaniem tzw. klas rzeczownikowych – kategorii funkcjonalnie podobnej do naszego rodzaju gramatycznego w tym sensie, że narzuca ona związek zgody na wyrazy określające w obrębie frazy z konkretnym rzeczownikiem, wyrazem określanym. Nie ma natomiast gramatycznego rozróżnienia rodzaju naturalnego. Nie ma też odmiany przez przypadki.

W strukturze każdego rzeczownika wyróżnia się rdzeń i prefiks klasy gramatycznej. Każdy rzeczownik należy do jednej z kilkunastu klas, którym przypisane są odpowiednie prefiksy dołączane do określeń rzeczownika i do czasownika, tak aby uzgodnić je z rzeczownikiem, który opisują. Przynależność do klas historycznie uwarunkowana była semantycznie, obecnie podział semantyczny nieco się zaciera i stosuje się głównie kryteria formalne.

I tak np. klasa 1 to tak zwana „klasa ludzi” – znajdziemy w niej takie rzeczowniki jak mtu ‘człowiek’, mtoto ‘dziecko’ charakteryzujące się prefiksem m-. Liczbę mnogą tych rzeczowników znajdziemy w klasie 2 z prefiksem wa-: watu ‘ludzie’, watoto ‘dzieci’. W klasie 3 z prefiksem m- (liczbą mnogą w klasie 4 z prefiksem mi-) znajdują się m.in. nazwy roślin, np. mnazi ‘palma kokosowa’, minazi ‘palmy kokosowe’, i części ciała mkono ‘ręka’, mikono ‘ręce’, a w klasie 7 z prefiksem ki- (liczba mnoga w klasie 8 z prefiksem vi-) znajdziemy głównie nazwy rzeczy: kitu ‘rzecz’, kisu ‘nóż’, vitu ‘rzeczy’, visu ‘noże’.

Wykaz klas rzeczownikowych wraz z prefiksami przedstawiamy w tabeli odmian.

Aby zbudować całe zdanie musimy jego poszczególne elementy (wyrazy określające) uzgodnić z rzeczownikiem:

 • Mtu huyu amefika ‘ten człowiek przyjechał’
 • Watu hawa wamefika ‘ci ludzie przyjechali’
 • Treni hii imefika ‘ten pociąg przyjechał’
 • Treni hizi zimefika ‘te pociągi przyjechały’
 • Kisu kizuri kimepotea ‘zginął dobry nóż’
 • Visu vizuri vimepotea ‘zginęły dobre noże’

Nieliczna grupa rdzennie bantuskich przymiotników ma taką samą strukturę jak rzeczowniki, tj. rdzeń poprzedzony jest prefiksem klasowym zależnym od klasy rzeczownika, który opisują.

 • mtoto mzuri 'ładne dzieko'
 • kiti kizuri 'ładne krzesło'
 • kalamu nzuri 'ładny długopis'

Nieco liczniejszą grupę stanowią przymiotniki zapożyczone, które nie łączą się z prefiksami klas gramatycznych.

 • mtoto safi 'czyste dziecko'
 • kiti safi 'czyste krzesło'
 • kalamu safi 'czysty długopis'

Czasownik budujemy poprzez dołączanie przed jego rdzeniem różnych morfemów, uzgadniając go w ten sposób z podmiotem w różnych formach czasu, aspektu czy trybu:

 • ni-na-soma ‘ja czytam’
 • a-li-soma ‘on/ona czytał/a’
 • tu-me-soma ‘my przeczytaliśmy’
 • wa-ta-soma ‘oni będą czytać’
 • treni i-ta-fika ‘pociąg przyjedzie’
 • vitabu vi-me-potea ‘książki zginęły’

Przez przyrostki tworzymy również formy pochodne czasownika, tworząc tzw. rdzeń rozszerzony, wyrażające całą gamę znaczeń: m.in. formę bierną, sprawczą, kierunkową, wzajemną, odwrotną, jak np. w następujących zdaniach z czasownikiem -soma ‘czytać’:

 • mama anasoma kitabu ‘matka czyta książkę’ (rdzeń podstawowy)
 • mama anamsomea mtoto kitabu ‘matka czyta (mu) dziecku książkę’ (forma kierunkowa)
 • kitabu kimesomwa na mama ‘książka została przeczytana przez matkę’ (forma bierna)
 • mama anamsomesha mtoto 'matka uczy dziecko' (dosł. matka sprawia, że dziecko się uczy) (forma sprawcza)

Bezokolicznik tworzymy poprzez dodanie do rdzenia czasownika prefiksu ku-: kusoma ‘czytać’, kupenda ‘kochać’.

Zaimki w suahili, podobnie jak inne części mowy, uzgadniają się z rzeczownikiem. Wyjątkiem są niezależne zaimki osobowe, używane dla emfazy podmiotu lub dopełnienia. W suahili występują trzy rodzaje zaimków wskazujących, bliższe, dalsze i referencyjne, tj. określające osoby lub rzeczy wcześniej wspomniane.

 • mtoto huyu 'to dziecko'
 • mtoto yule 'tamto dziecko'
 • kitabu hiki 'ta książka'
 • kitabu hicho 'owa, wcześniej wspomniana książka'

W zaimkach dzierżawczych wskaźnik odpowiedniej klasy dołączany jest do tematu, np. -angu 'mój, moja, moje':

 • mtoto wangu 'moje dziecko'
 • mtoto wake 'jego dziecko'
 • kitabu changu 'moja książka'
 • kitabu chake 'jego książka'

Nieliczną grupę stanowią wyrazy o stałej formie, które można zaliczyć do spójników, przysłówków czy partykuł, np. na 'i; z; a', sasa 'teraz'. Być może najciekawszą kategorią gramatyczną w suahili są tzw. ideofony. Wyrazy 'ideonaśladowcze', z których tylko nieliczne mają charakter onomatopeiczny.

 • kuanguka chubwi 'wpaść do wody'
 • kulala fo fo fo 'spać mocno'
 • nyeusi ti ti ti 'bardzo czarny'

Ta strona używa plików cookies. Polityka prywatności. Jak wyłączyć cookies? ×